Çalışma İzni İllere Göre

Yabancı Çalışma izni İllere Göre, şirketler ve ev hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılır; ev hizmetlerinde çalışma izni alabilmek için ihtiyaç duyulan 15 yaşından küçük çocuk veya 60 yaş üstü yaşlı bakıma muhtaç bir bireydir.

Çalışma İzni İllere Göre Farklılık Gösterir Mi?

Ankara da Yabancı Çalışma İzni

Çalışma İzni İllere Göre, Ankara iline göre yabancı çalışma izni almak için 0212 963 15 39 numaramızdan bilgi alabilirsiniz. Çeşitli konulardan oluşan sorularınızla hazırladığımız videolarımızı Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri youtube kanalından takip edebilirsiniz.

İzmir de Yabancı Çalışma İzni

İzmir iline göre yabancı çalışma izni almak için 0212 963 15 39 numaramızdan bilgi alabilirsiniz. Daha ayrıntılı iletişim bilgisine ulaşabilirsiniz.

İstanbul da Yabancı Çalışma İzini

Çalışma İzni İllere Göre, İstanbul da yabancılar için çalışma izini 0212 963 15 39 numaramızdan bilgi alabilirsiniz.

Bolu da Yabancı Çalışma İzni

Bolu iline göre yabancı çalışma izni almak için 0212 963 15 39 numaramızdan bilgi alabilirsiniz.

Bursa da Yabancı Çalışma İzni

Bursa iline göre yabancı çalışma izni almak için 0212 963 15 39 numaramızdan bilgi alabilirsiniz.

Antalya da Yabancı Çalışma İzni

Antalya iline göre yabancı çalışma izni almak için 0212 963 15 39 numaramızdan bilgi alabilirsiniz.

Adana da Yabancı Çalışma İzni

Adana iline göre yabancı çalışma izni almak için 0212 963 15 39 numaramızdan bilgi alabilirsiniz.

Mersin de Yabancı Çalışma İzni

Çalışma İzni İllere Göre, Mersin de yabancı çalışma izni almak için 0212 963 15 39 numaramızdan bilgi alabilirsiniz.

Trabzon da Yabancı Çalışma İzni

Trabzon iline göre yabancı çalışma izni almak için 0212 963 15 39 numaramızdan bilgi alabilirsiniz.

Çanakkale de Yabancı Çalışma İzni

Çanakkale iline göre yabancı çalışma izini almak için 0212 963 15 39 numaramızdan bilgi alabilirsiniz.

Muğla da Yabancı Çalışma İzni

Muğla iline göre yabancı çalışma izni almak için 0212 963 15 39 numaramızdan bilgi alabilirsiniz.

Van da Yabancı Çalışma İzni

Van iline göre yabancı çalışma izini almak için 0212 963 15 39 numaramızdan bilgi alabilirsiniz.

Sinop da Yabancı Çalışma İzni

Sinop iline göre yabancı çalışma izni almak için 0212 963 15 39 numaramızdan bilgi alabilirsiniz.

Samsun da Yabancı Çalışma İzni

Samsun iline göre yabancı çalışma izni almak için 0212 963 15 39 numaramızdan bilgi alabilirsiniz.

Konya da Yabancı Çalışma İzini

Konya iline göre yabancı çalışma izni almak için 0212 963 15 39 numaramızdan bilgi alabilirsiniz.

Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

Şirketlerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinleri

Şirketlerde çalışma izni almak için aşağıdaki hususlar geçerlidir;

Çalışma izini talep edilen işyerinde en az beş ( 5 ) T.C. vatandaşının SGK’lı olarak çalışıyor olması zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izin talebinde bulunulması durumunda; çalışma izin verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş ( 5 ) T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. (İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı; Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.) Ayrıca şirketteki e-bildirge yetkilisinin, E-imza (Elektronik İmza) olma zorunluluğu 26.02.2018 tarihinden itibaren getirilmiştir.

E-İmza

Bizler Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri olarak kolaylıkla adınıza yapılacak işlemler için E-imza izninizi yetkili kurumlardan sizler adına alabilmekteyiz. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2. madde; yabancı devlet hava yollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların izin başvurularının değerlendirilmesinde ise; 1. ve 2. maddeler uygulanmayacaktır.

İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

Yabancıya ödenecek maaş tutarları ;İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

Yabancıya ödenecek ücret

a) Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
b) Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
c) Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,
d) Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde; ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan; Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ HAKKINDA

Çalışma İzni Türleri:

Çalışma izin türleri Süreli ve Süresiz olmak üzere ikiye ayrılır. Süreli çalışma izinleri 5 yıla kadar verilir ve kendi içerisinde ayrılır. Süresiz çalışma izin türünde ise vatandaşlık almak istemeyen ve gerekli şartları sağlayan yabancılara verilen 99 yıllık çalışma izin türüdür.

Süreli Çalışma İzni:

Süreli çalışma izninin uzatılmasında Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen uzatılmaya ilişkin süreler esas alınır. Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla iki yıl daha uzatılabilir.Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla üç yıl daha uzatılabilir.

Süresiz Çalışma İzni:

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve ilgili mercilerin uygun görmesi durumunda belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izini verilebilir.

Süresiz Çalışma İznine Bağlı Olarak Verilecek İkamet İzini:

Süresiz çalışma izini verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir.Süresiz çalışma izini, ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır. Süresiz çalışma izni alan yabancının çalıştığı işyerinin veya işyeri adresinin değişmesi halinde, Kanunun 18 inci maddesi uyarınca en geç on beş gün içerisinde durum Bakanlığa bildirilir. Bakanlık gönderilen bilgi ve belgelere göre mevcut süresiz çalışma izin belgesinde gerekli değişiklikleri yaparak ilgili mercilere bildirir. Göç İdaresi makamlarınca, süresiz çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde, Bakanlığa bilgi verilir.

Bağımsız Çalışma İzini:

Bağımsız çalışma izni yabancıların, Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşuluyla verilebilir.İstihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır.Mesleki hizmetler kapsamında kalan yabancılar, ilgili mevzuat çerçevesinde, ilgili mercilerden aldıkları, mesleklerini icra ettiklerine dair bir belgeyi diğer belgelerin yanı sıra Bakanlığa ibraz ederler.

İstisnai Haller:

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri bu bölümün müteakip maddelerinde belirtilen yabancılara, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.İstisnai çalışma izinlerinin uzatılması ve iptali, Yönetmeliğin genel hükümlerindeki prosedüre tabidir. Ayrıca, istisnai çalışma izinleri, ilgili mesleki mevzuatın gereklerinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde de iptal edilir. İstisnai çalışma izinlerinin verilmesi, iptali ve uzatılmasına ilişkin kararlar, ilgili mercilere iletilir.

Türk Vatandaşı ile Evli Olanlar:

Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların çalışma izin başvurularında ikamete ilişkin süre koşulu aranmaz.En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların başvurularında bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan kriterler uygulanmaz. Ancak, evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının tespit edilmesi halinde çalışma izin belgesi geçerliğini kaybeder.

Yerleşmiş Sayılan Yabancılar:

Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların çalışma izinleri, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir.

Yerleşmiş Sayılan Yabancıların Çocukları:

Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarının çalışma izinleri de, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir.

Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşları ile Bunların Eş ve Çocukları:

Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarının çalışma izini talebinde bulunmaları halinde, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.Avrupa Ekonomik Topluluğu-Türkiye Ortaklık Konseyinin 1/80 sayılı Kararının, bu yabancıların iş piyasasına girmeleri ile ilgili daha lehte olan 6 ncı ve 7 nci maddelerinin hükümleri, söz konusu Kararın 11 inci maddesiyle bağlantılı olarak saklıdır.

Kilit Personel Niteliğindeki Yabancılar:

Kanunla yetki verilen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde ayrıca, yapım ve her türlü inşaat işinde çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancıların çalışma izini talebinde bulunmaları halinde, sözleşme veya ihalede belirtilen süre için çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

2510 Sayılı İskan Kanunu Kapsamında Olanlar:

2510 sayılı İskan Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancıların çalışma izini talebinde bulunmaları halinde, Bakanlığa başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

Ev Hizmetlerinde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinleri

Ev hizmetleri alanında yabancı personel istihdam etmek isteyen bir ailenin sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki gibidir;

Filipinli Bakıcı

İşverenin ailenin, yabancıya vereceği asgari ücret üzerinden maaşı ( 2.943,00 TL ) ve sigorta masraflarını karşılayabilecek maddi yeterlilikte olması gerekmektedir. Bu yeterliliği de evrakla beyan etmesi gerekmektedir. Ayrıca iş verenin, E-imza (Elektronik İmza) olma zorunluluğu 26.02.2018 tarihinden itibaren getirilmiştir. Bizler Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri olarak kolaylıkla adınıza yapılacak işlemler için E-imza durumunu kurumlardan sizler adına alabilmekteyiz. Çalışma Bakanlığının belirlediği yeni kriterler üç ana başlık altındadır.

Bunlar ;

İşveren ailenin 12 yaşından küçük çocuklarına yabancının bakıcılık yapması
İşveren ailenin 65 yaşından büyük insanlara yabancılar bakıcı olarak çalışması
İşveren ailenin sağlık raporlu bir hastasına, yabancının bakıcı olarak çalışması

Bu üç husus dışında sunulan gerekçeler kabul edilmemekte ve başvurular reddedilmektedir.

Başvuru yapılabilmesi için, en az altı ay süreli (süresi sona ermemiş )ikamet tezkeresi şartı aranır.Altı aylık ikamet tezkeresi almamış olan yabancılar ise, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuruda bulunarak işlem sürecinin başlatılmasını sağlayabilirler.

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir